YCCSYV18 Viestinnän johtamisen syventävät opinnot (68 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Viestinnän johtamisen (Corporate Communication) syventävissä opinnoissa pääpaino on organisaatioviestinnän johtamisessa ja kokonaisvaltaisessa hallinnassa. Opinnoissa tarkastellaan organisaatioiden viestintää ja vuorovaikutusta osana organisaation tavoitteellista toimintaa. Opinnot antavat valmiuksia soveltaa viestinnän teorioita ja malleja strategisella tasolla ohjaten organisaatiota toimintaympäristönsä haasteet huomioivaan ketterään ja kestävään toimintaan.

Opinnoissa keskeisiä tarkastelun kohteita ovat viestinnän strateginen suunnittelu ja sen kytkeytyminen organisaation kokonaisstrategiaan, merkitysten luominen, muutosviestintä, viestinnällä vaikuttaminen digitaalisissa toimintaympäristöissä sekä viestinnän rooli eettisesti kestävän toiminnan tukemisessa.

Viestinnän johtamisen syventävät opinnot valmentavat opiskelijoita toimimaan viestinnän asiantuntijatehtävissä yrityksissä, julkisella sektorilla, järjestöissä, tutkimusyhteisöissä, viestintätoimistoissa tai itsenäisinä konsultteina

Osaamistavoitteet

Viestinnän johtamisen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää viestinnän tuoman lisäarvon organisaatioiden tavoitteille ja strategioille
- ymmärtää, miten viestinnällä voidaan vaikuttaa dynaamisessa digitaalisessa ympäristössä
- osaa soveltaa viestinnän johtamisen keskeistä teoreettista tietoa organisaatioiden toimintaan
- osaa tukea organisaation johtoa viestinnässä muutos- ja kriisitilanteissa
- osaa tutkia ja monitoroida sidosryhmien mielipiteitä ja odotuksia
- osaa suunnitella ja toteuttaa viestinnän johtamisen tutkimusta ja soveltaa tutkimustietoa organisaatioiden ongelmien ratkaisemiseen

Rakenne

Valitse kaikki (68+ op)