YCCS2120 Viestinnän johtamisen strategiat (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakso keskittyy strategisen ja vastuullisen viestinnän suunnitteluun organisaatioissa. Jakso harjoittaa opiskelijoita viestinnän konsultatiiviseen rooliin, ja rakentamaan tutkimusperustaisen viestintäsuunnitelman, joka tukee organisaation strategista ja vastuullista johtamista.    I

Strateginen viestinnän johtaminen edellyttää lähtökohtaisesti eettisyyden ja vastuullisuuden huomioimista ja pyrkii ohjamaan organisaatioita tehokkuuteen ja läpinäkyvyyteen. Tämä opintojakso tarkastelee miten strateginen viestintä voi tukea organisaatioita edistämään YK:n kestävän kehityksen päämääriä, keskittyen erityisesti tavoitteisiin 11 Kestävät kaupungint ja yhteisöt, 12 Vastuullista kuluttamista, 16 ja 17.  This study module discusses how strategic communication can help organizations to engage in promoting UN’s sustainable development goals in their operational fields, focusing especially on goals 11 Sustainable cities and communities, 12 Responsible consumption and production, 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallintu 17 Yhteistyö ja kumppanuus.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää syvällisesti, miten yhteisöviestinnän asiantuntija voi osallistua organisaation strategiseen suunnitteluprosessiin

- osaa arvioida viestinnän strategisia ratkaisuja vastuullisuuden näkökulmasta

- osaa sovittaa viestintästrategian organisaation kokonaisstrategiaan

- osaa hyödyntää viestintää strategisesti organisaatioiden ongelmien ratkaisemiseksi

- osaa perustella viestintästrategiaratkaisut teoreettisesti

- ymmärtää kestävän kehityksen näkökulman merkityksen organisaation strategisessa viestinnän suunnittelussa 

- osaa kuunnella asiakkaan tarpeita ja soveltaa omaa asiantuntemustaan tilannekohtaisesti

- osaa laatia työryhmälle ajankäyttösuunnitelman ja arvioida ryhmän jäsenten työpanosta.Esitietojen kuvaus

Viestinnän johtamisen tai yhteisöviestinnän aineopinnot sisältävä kandidaatintutkinto (tai vastaava opintomäärä) on suoritettu.

Oppimateriaalit

Artikkelipaketti ja kurssikirjallisuus.

Kirjallisuus

  • Derina Holtzhausen and Ansgar Zerfass, The Routledge Handbook of Strategic Communication, New York: Routledge 2015; ISBN: 9780203094440

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Ryhmätyönä asiakkaalle laadittu viestintäsuunnitelma/-strategia ja sen presentaatio. Essee.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus