YCCS1920 Pro gradu -tutkielma (30 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Itsenäisesti, ohjaajan tukemana laadittu tutkimus, joka 
raportointi tieteellisenä tutkimusraporttina. 
Tutkimuksesta pidetään suullisia esitelmiä tutkimusseminaarissa tutkimuksen eri vaiheissa.

Pro gradu -tutkielma tehdään yhden lukuvuoden aikana. Suositus aloitukselle syyslukukauden alussa 4. (tai 5.) opintovuotena.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa omaan tieteenalaansa kuuluvia ongelmia sekä määritellä ja perustella oman tutkimusongelmansa
- arvioida ja kriittisesti analysoida tieteenalansa valitun ongelma-alueen tieteellistä kirjallisuutta
- perustella tutkielmassa käytettyyn kirjallisuuteen ja menetelmiin liittyvät valinnat
- soveltaa valitsemaansa tieteellistä tutkimusmenetelmää tutkimusongelmansa ratkaisemisessa
- analysoida tutkielmassa saatuja tuloksia, tehdä tulkintoja ja suhteuttaa tutkimustuloksia aikaisempiin tutkimuksiin
- tehdä teoreettisia ja käytännöllisiä johtopäätöksiä tutkielmansa tulosten perusteella
- tuottaa tutkimusraportin soveltaen tieteellisen kirjoittamisen periaatteita

Esitietojen kuvaus

Pakolliset syventävät opinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Pro gradu -tutkielman arviointi kohdistuu gradun eri osa-alueisiin ja tutkimusprosessin sujuvuuteen kauppakorkeakoulun arviointimatriisin mukaisesti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (30 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus