FTEPED Terveystieteiden opettajankoulutuksen pedagogiset aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Terveystieteiden opettajankoulutuksen pedagogisissa aineopinnoissa näkökulma on andragoginen, eli koulutus kohdentuu laaja-alaisesti aikuisten oppimiseen, opettamiseen ja ohjaamiseen liittyvään työhön. Nämä opinnot sekä kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija saa opettajan pätevyyden. Opettajan pedagogiset opinnot koostuvat yliopiston aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) sekä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa suoritettavista opettajan pedagogisista opinnoista ja harjoittelusta (35 op). Opinnoissa aikuiskoulutuksen näkökulma on laaja-alainen siten, että se koskee kaikkia aikuisiin kohdistuvan työn alueita, joissa on kyse oppimisen ohjaamisesta. Terveystieteiden opettajankoulutuksessa tehdään yhteistyötä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kanssa. Ennen opettajaopintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna oman pääaineen täydentävät opinnot sekä aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen perusopinnot (25 op).

Osaamistavoitteet

Terveystieteiden opettajankoulutuksen pedagogiset aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
 • soveltaa erilaisia opetus- ja oppimisnäkemyksiä sekä andragogisia ratkaisuja opettajan työhön
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida sekä uudistaa oppimista, opetusta ja ohjausta opiskelija-, ilmiö- ja työelämälähtöisesti
 • käyttää ja kehittää omaa eettistä ajattelua ja asennetta suhteessa oppimiseen, opettamiseen, opiskelijaan, työyhteisöön ja käytäntöön
 • arvioida ja huomioida kulttuurisia eroja vuorovaikutuksessa ja viestinnässä sekä työskennellä vuorovaikutuksellisten esteiden ratkaisemiseksi oppimis- ja työskentely- ympäristöissä
 • toimia ja ohjata opiskelijaa toimimaan rakentavasti, tilannesidonnaisesti sekä luovasti erilaisissa sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen toimintakonteksteissa
 • edistää ja ylläpitää omaa, työyhteisön ja opiskelijoiden työhyvinvointia
 • johtaa itseään, asioita ja ihmisiä sekä mentoroida ja valmentaa kollegoita ja opiskelijoita
 • seurata ja toteuttaa sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspolitiikan linjauksia ja lainsäädäntöä sekä opetushallinnollisia ja taloudellisia tehtäviä
 • ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita ja kehittää koulutuksen laatua, prosesseja ja tuloksellisuutta sidosryhmien kanssa
 • kehittää kestäviä innovaatioita sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan haasteisiin opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa
 • jatkuvasti arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin, sisältöihin ja pedagogisiin ratkaisuihin

Rakenne

Valitse kaikki (35 op)