TTIA1101 Omakohtainen opettajuus ja harjoittelu terveystieteissä I (8 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Omat lähtökohdat ja tavoitteet opettajaksi kehittymisessä
Henkilökohtainen opetussuunnitelman (HOPS)
Asiantuntijuus ja ammatillinen osaaminen, portfoliotyöskentely
Aikuisen oppimisen erityispiirteet
Vuorovaikutus ja pedagoginen suhde
Eettiset arvot ja arvopohja sekä eettinen toiminta
Tietoisuus kulttuurisesta moninaisuudesta ja taito työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä
Opetuksen ja ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
Oppimateriaalin tuottaminen
Digipedagogiikka, virtuaaliset oppimisympäristöt ja sosiaalinen media

Suoritustavat

Luennot 6 tuntia
Pienryhmätyöskentely 32 tuntia (oppimisryhmät, yhteistoiminnalliset työtavat, vertaistyöskentely)
Ohjattu opettajantyön harjoittelu toisen asteen, korkea-asteen tai vapaan sivistystyön organisaatioissa
Opetustuntien seuranta ja arviointi
Yksilö- ja ryhmäohjaus
Itsenäinen opiskelu
Oppimistehtävät ja oppimispäiväkirjat

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin sekä opetusharjoittelun, oppimistehtävien ja oppimispäiväkirjojen hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • arvioida omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan sekä suunnitella opintonsa ja opetusharjoittelunsa kehittymistarpeensa huomioiden
  • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin, sisältöihin ja pedagogisiin ratkaisuihin
  • arvioida ja kehittää opettajuuttaan oman arvo-, opetus- ja ohjausfilosofian pohjalta
  • tunnistaa aikuisen oppimisen erityispiirteitä ja ymmärtää kokemuksen, vuorovaikutuksen ja omakohtaistamisen merkityksen oppimisessa
  • arvioida kulttuurisia eroja vuorovaikutuksessa ja viestinnässä sekä työskennellä oppimis- ja työskentely- ympäristöissä tasa-arvoista vuorovaikutusta kehittäen
  • arvioida keskeisiä opettamisen ja ohjaamisen menetelmiä ja teorioita sekä käyttää niitä perustellen opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
  • tuottaa oppimista tukevaa opetusmateriaalia, huomioiden tulevaisuuden osaamisen tarpeet
  • pohtia ja soveltaa eettistä osaamista opetuksessa ja ohjauksessa, jossa keskiössä potilas-, asiakas- ja/tai kuntouttaja
  • ohjata opiskelijoita etsimään ja käyttämään parasta mahdollista tietoa asiakaslähtöisen päätöksenteon perustana (esim. hoito- ja kuntoutussuosituksia)
  • tunnistaa erilaisia sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajan työmahdollisuuksia ja työllistäviä organisaatioita julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla

Lisätietoja

Syys- ja kevätlukukausi

Oppimateriaalit

Ashwin, P., Boud, D. & Coate, K. 2015. Reflective Teaching in Higher Education

Billett, S., Harteis, C. & Gruber, G. 2014. International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning

Boud, D., Ajjawi, R., Dawson, P. 2018. Developing Evaluative Judgement in Higher Education: Assessment for Knowing and Producing Quality Work

Kullaslahti, J. 2011. Ammattikorkeakoulun verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen (Väitöskirja). https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/66752/978-951-44-8452-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y (30.1.2020).

Schön, D.A. 1987. (tai uudempi painos) Educating the Reflective Practitioner. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass. (355 s.)

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2009. Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Helsinki: Funtor Oy. (439 s.)

Muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (8 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus