TTIA1104 Opettajuuden ja ohjaajuuden tutkimukselliset tulkinnat (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opettajuuden eettiset kysymykset
Opettamisen ja ohjaamisen teoriat aikuiskoulutuksessa
Toimijuuden teoriat
Uutta luova opetus- ja ohjausosaaminen
Johtamis-, valmennus- ja hyvinvointiosaaminen
Työyhteisön kehittäminen
Opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana
Andragoginen tutkimus- ja kehittämistyö
Koulutuksen ja työelämän tutkimus- ja kehittämismenetelmät ja niiden sovellusmahdollisuudet 

Suoritustavat

Luennot 4 tuntia
Pienryhmätyöskentely (oppimisryhmä, lukupiiri, verkko-opiskelu) ja yhteistoiminnalliset työtavat (vertaistyöskentely ja vertaisohjaus) 24 tuntia
Itsenäinen opiskelu
Projektityön raportointi osana yhteisesti koottavaa andragogista käsikirjaa

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, hyväksytty projektityö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa arvioida omaa toimijuuttaan ja tunnistaa erilaisia toimijuutta ja identiteettejä koskevia teoreettisia lähtökohtia
  • tunnistaa oppimisen ja opettamisen prosessien keskinäisen yhteyden ja dynamiikan
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sekä uudistaa oppimista, opetusta ja ohjausta sosiaali-, terveys-, ja/tai kuntoutusalalla opiskelija-, ilmiö- ja työelämälähtöisesti
  • osaa kriittisesti arvioida ja kehittää opettajan työtä tutkimuksellista otetta hyödyntäen
  • osaa huomioida sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan koulutuksen ja työelämän kehittämiseen alueelliset, kansalliset ja kansainväliset näkökulmat
  • osaa johtaa itseään, asioita ja ihmisiä sekä mentoroida ja valmentaa kollegoita ja opiskelijoita
  • osaa edistää ja ylläpitää omaa, työyhteisön ja opiskelijoiden työhyvinvointia 

Lisätietoja

Kevätlukukausi

Oppimateriaalit

Billett, S., Harteis, C. & Gruber, G. 2014. International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning. Dordrecht: Springer

Engeström, Y. 2018. Expertise in Transition. Gambridge University Press.

Heikkinen, H.L.T., Jokinen, H. & Tynjälä, P. (Eds.) 2018. Peer-Group Mentoring for Teacher Development. London: Routledge

Illeris, K. 2014. Transformative learning and identity. London: Routledge. (176 s.)

Töytäri, A. 2019. Näkökulmia ammattikorkeakouluopettajan oppimiseen ja osaamishaasteisiin. Akateeminen väitöskirja, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan 

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus