TTIA1105 Andragogisen oppimisen yksilölliset ja yhteisölliset ulottuvuudet (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelijoiden ja opettajien yhteisöllisyys ja sen merkitys opettamisessa
Erilaiset yhteisöllisyyttä tukevat teoriat, mietelmät ja oppimisympäristöt
Sivistyspedagogiikka
Kansallisten ja kansainvälisten terveystieteisiin liittyvien alojen opetussuunnitelmat

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luentoihin (4 tuntia) ja seminaareihin (20 tuntia)
Yhteistoiminnalliset työtavat (vertais- ja pienryhmätyöskentely sekä vertaisohjaus)
Itsenäinen opiskelu
Oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • rakentaa ja kehittää omaa ja yhteisöllistä osaamista ja asiantuntijuutta yksilön, yhteisön ja organisaation kannalta
  • tunnistaa oppimisen yksilöllisten ja yhteisöllisten ulottuvuuksien yhteyden ja dynamiikan
  • soveltaa yhteisöllisiä oppimismenetelmiä opiskelijaryhmille
  • kehittää opetussuunnitelmia ja pedagogista toimintaa huomioiden yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden ulottuvuuden
  • huomioida kansalliset ja Euroopan unionin kansainväliset vaatimukset opetuksessaan

Lisätietoja

Kevätlukukausi

Oppimateriaalit

Illeris, K. 2009. Contemporary theories of learning. Learning theories…in their own words. London: Routledge 

Lave, J., & Wenger, E. 1990. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Mezirow, J. & Taylor, E. W. (Eds) 2009. Transformative Learning in Practice: Insights from Community.

Wenger E. 1999. Communities of practice: Learning, meaning and identity. Cambridge: Cambridge University Press.

Muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus