TTIA1103 Andragogian teoreettinen ja filosofinen perusta (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Andragogiikan historialliset, teoreettiset ja filosofiset lähtökohdat
Omakohtainen ja omaehtoinen oppiminen
Elämänkokemus aikuisen elävänä oppikirjana
Omakohtaista oppimista tukevat työmuodot
Dialoginen ja tutkiva asenne

Suoritustavat

Luennot 10 tuntia
Pienryhmätyöskentely (työpaja, lukupiiri) 20 tuntia
Itsenäinen työskentely
Oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tunnistaa andragogiikan historiallisia, teoreettisia ja filosofisia lähtökohtia ja sen erilaisia ilmenemismuotoja nyky-yhteiskunnassa
  • tunnistaa andragogisen teorian merkitystä aikuiskouluttajan työssä
  • käyttää andragogisia käsitteitä aikuiskoulutusta koskevassa keskustelussa
  • osaa soveltaa andragogista teoriaa aikuiskoulutuksessa ja aikuisen oppijan opettamisessa ja ohjaamisessa

Lisätietoja

Syyslukukausi

Oppimateriaalit

Alhanen, K. 2016. Dialogi demokratiassa

Dewey, J. 2007 (1. painos 1938) Experience and education

Knowles, M.S., Holton, E.F. & Swanson, R.A. 2012. The adult learner: the definitive classic in adult education and human resource development. 7. painos. London: Routledge. (389 s.)

Laine, T. & Malinen, A. (toim.) 2009. Elävä peilisali. Aikuista pedagogiikkaa oppimassa. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Lindeman, E. 1926. The meaning of adult education. Oklahoma: The University of Oklahoma.

Muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus