TTIA1102 Omakohtainen opettajuus ja harjoittelu terveystieteissä II (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Eettinen asenne ja henkilökohtainen omistautuminen
Kriittinen reflektio oman opettajuuden kehittämisessä
HOPS ja portfolio
Opettajan tehtävät ja muuttuva työelämä
Kehittämistehtävän suunnittelu ja tavoitteiden asettelu
Opettaja alueellisena ja kansainvälisenä kehittäjänä
Opiskelijaohjaus oppilaitosten opinnäytetöissä
Harjoitteluorganisaatioon perehtyminen
Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö- ja verkosto-osaaminen

Suoritustavat

Luennot 10 tuntia
Pienryhmätyöskentely 38 tuntia (oppimisryhmät, yhteistoiminnalliset työtavat, vertaistyöskentely)
Yksilö- ja ryhmäohjaus
Itsenäinen opiskelu
Henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) päivittäminen
Asiantuntijuus ja ammatillinen osaaminen, portfolion esittäminen
Oppimistehtävät ja oppimispäiväkirjat
Tutkimus- ja kehittämistyön esittäminen

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin sekä tutkimus- ja kehittämistyön, oppimispäiväkirjojen ja portfolion hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa arvioida opettajan työn, koulutusorganisaation ja oppimisympäristön haasteita ja etsiä niihin oppimista edistäviä ratkaisuja
  • ymmärtää koulutusorganisaatioiden toimintamallien ja –strategioiden sekä opiskelijoiden, opettajien ja hallinnon näkökulmien merkityksen opetuksen kehittämisessä
  • osaa suunnitella opetuksen rakenteita ja kokonaisuuksia sekä kehittää opetusta ja oppimisympäristöä
  • osaa rakentaa ja kehittää monitieteisiä, monialaisia ja moniammatillisia yhteistyöverkostoja työelämän, koulutuksen ja yhteiskunnan kehittämiseksi
  • osaa ja uskaltaa hyödyntää kriittistä ajatteluaan koulutuksen kehittämiseksi, huomioiden oma ammatillinen kehittyminen, oppialan ydinosaaminen, vallitsevat paradigmat, oppiminen, opettaminen, opiskelijat, työyhteisöt ja kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot
  • osaa seurata, tuottaa, käyttää ja arvioida kriittisesti tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa (esim. hoito- ja kuntoutussuosituksia, katsauksia) sosiaali-, terveys-, ja/tai kuntoutusalalla oman ja yhteistyöverkostojen osaamisen tai toiminnan kehittämiseksi
  • osaa ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita ja kehittää sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan koulutuksen laatua ja tuloksellisuutta
  • osaa kehittää kestäviä innovaatioita sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan haasteisiin opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa
  • osaa tarkastella ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa opettajan laaja-alaiseen työhön ja organisaation strategiaan sekä muuttuvaan yhteiskuntaan

Lisätietoja

Kevätlukukausi

Oppimateriaalit

Billett, S., Harteis, C. & Gruber, G. 2014. International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning.

Engeström, Y. 2018. Expertise in Transition. Gambridge University Press.

Gibson, B. E., Nicholls, D. A., Setchell, J., Synne Groven, K. (eds.) 2018. Manipulating practices: A critical physiotherapy reader 
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/29

Lonka, K. 2018. Phenomenal Learning from Finland. Edita Publishing Oy.

Kallio, E. 2017. Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta. Suomen kasvatuksellinen seura.

Mikkonen, K., ym. 2019. TerOpe kärkihanke, Sosiaali- terveys-, ja kuntoutusalan opettajien osaaminen ja sen kehittäminen. Osaavat opettajat yhdessä. Acta Universitas Ouluensis, F Scripta Academica 14. Tampere: Juvenes Print.

Muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus