TTIA1106 Yhteiskunnalliset ilmiöt ja aktiivinen kansalaisuus aikuiskoulutuksessa (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kansalaisuuden kompetenssit
Osallisuus, osallistuminen, vaikuttaminen
Työelämän kehittäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Vuorovaikutus- ja tunneälyosaaminen
Kulttuurien välinen viestintä ja vuorovaikutus
Demokratiakasvatus
Pedagogiset traditiot
Sivistyspedagogiikka
Kriittinen pedagogiikka  

Suoritustavat

Luennot 6 tuntia
Yhteistoiminnalliset työtavat (työpaja- ja lukupiirityöskentely, pienryhmätyöskentely) 20 tuntia
Oppimispäiväkirjat

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, oppimispäiväkirjojen hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa toimia ja ohjata opiskelijoita toimimaan rakentavasti, tilannesidonnaisesti sekä luovasti eri sosiaali-, terveys-, ja kuntouksen toimintakonteksteissa
  • osaa arvioida ja huomioida lisääntyneen etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden vaikutukset sosiaali-, terveys-, ja kuntoutusjärjestelmissä
  • tunnistaa yhteiskunnallisen vallankäytön muotoja sekä yhteiskunnallisten rakenteiden ja aikuiskoulutuksen välistä dynamiikkaa ja jännitteitä
  • osaa arvioida kriittisen pedagogiikan ja sivistyspedagogiikan merkitystä koulutuksen arvoperustan, rakenteiden ja toimintatapojen kehittämisessä
  • osaa toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana uudistuvassa sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutusjärjestelmässä

Lisätietoja

Kevätlukukausi

Oppimateriaalit

Brookfield, s. D. 2004. The power of critical theory: liberating adult learning and teaching. San Francisco: Jossey-Bass. 

Brookfield, S. 2012. Teaching for critical thinking. San Francisco: Jossey Bass.

Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (toim.) 2014. Koulutuksella työntekijäkansalaiseksi. Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus.

Suoranta, J. 2019. Paulo Freire: sorrettujen pedagogi. Helsinki: Into. ISBN: 9789523512061

Niemelä, S. 2011. Sivistyminen. Sivistystarve, -pedagogiikka ja –politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa. Keuruu: Otava.

Toom, A. & Pyhältö, K. 2020. Kestävää korkeakoulutusta ja opiskelijoiden oppimista rakentamassa: Tutkimukseen perustuva selvitys ajankohtaisesta korkeakoulupedagogiikan ja ohjauksen osaamisesta http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161992

Muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus