KTEA006 Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen hallinto (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Suomen ja EU:n koulutusorganisaatioiden rakenne, toiminta ja kehitys
Sosiaali- ja terveys- ja kuntoutuksen koulutusta koskevat säädökset ja ohjeet sekä koulutuksen hallintoa koskevat selvitykset ja tutkimukset

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely (mm. verkko-opiskelu)
Pienryhmätyöskentely
Oppimistehtävä

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja verkko-opiskeluun, oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa kuvata Suomen koulutusjärjestelmän toiminnan ja hallinnon sekä näitä ohjaavat eritasoiset säädökset
  • tunnistaa opettajan ja opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet sekä osaa arvioida niiden merkitystä koulutuksessa
  • osaa seurata ja noudattaa sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspolitiikan linjauksia ja lainsäädäntöä sekä toteuttaa opetushallinnollisia ja taloudellisia tehtäviä

Lisätietoja

Kevätlukukausi

Oppimateriaalit

Narikka, J. & Nurmi, E. 2013. Uudet yliopistot ja uudistuvat ammattikorkeakoulut. Helsinki: Tietosanoma (416 s.).

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2019. Tilannekuvaa korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019: 34 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-662-1

Muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus