CKSAIN Kasvatustieteen aineopinnot (39 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä ajattelu- ja lukutaitoa keskittymällä perusopetuksen toimintaympäristöön ja koulun kehittämiseen sekä oppilaslähtöisen oppimisen kysymyksiin. Aineopinnot koostuvat sisältöopinnoista sekä tutkimusmenetelmä- ja tutkielmaopinnoista. Tutkimusmenetelmäopinnot jakaantuvat määrällisiin ja laadullisiin menetelmiin. Tutkielmaopinnoissa kirjoitetaan kandidaatin tutkielma.

Kasvatustieteiden aineopintoihin sisältyy 19 op opettajan pedagogisia opintoja.

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija
  • on laajentanut kasvatustieteellistä asiantuntijuuttaan perehtymällä kasvatustieteen teoreettisiin näkökulmiin, joiden avulla tarkastellaan laaja-alaisesti kasvatustieteen tutkimuskohteita ja pedagogisia ilmiöitä
  • on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen ja identiteetin rakentamiseen sekä niiden tukemiseen liittyviin sisältöihin ja käytäntöihin niin yksilöllisellä, yhteisöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla
  • on rakentanut perustan omalle ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle, niin tieteellisen ajattelun ja uuden tiedon tuottamisen, jatkuvan oppimisen valmiuksien kuin työelämän tehtävärooleihin orientoitumisen osalta
  • kykenee tieteellisen tiedon tulkitsemiseen ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäiseen kasvatustieteellisen tutkielman laatimiseen.

Rakenne

Valitse 19–39 op / 19 op