CKSA3080 Harjoittelu: Pedagoginen harjoittelu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opetuksen seuranta, suunnittelu, toteutus ja arviointi yksin ja pienryhmässä. 


Näkökulmana
  • eheyttävän opetuksen suunnittelu
  • eriyttäminen
  • oppimisen arviointi sekä
  • tutkiva työote.

Osaamistavoitteet

 Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetussuunnitelman pohjalta oppituntia laajempia kokonaisuuksia eheyttäen ja yhteistoiminnallisesti
  • hahmottaa oppilasarvioinnin lähtökohtia ja käytännön toteutusta sekä soveltaa joitakin oppilasarvioinnin muotoja
  • hahmottaa opetuksen eriyttämisen lähtökohtia ja soveltaa joitakin eriyttämisen keinoja
  • tarkastelee reflektiivisesti omaa oppimis- ja kasvatusnäkemystään ja ammatillista kehittymistään.

Lisätietoja

Opintojakso on osa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Pedagogisessa harjoittelussa opiskelija työskentelee neljän viikon ajan luokanopettajan ohjauksessa pienryhmässä perusopetuksen 1.-6.-luokassa Kokkolassa.

Oppimateriaalit

Sovitaan opintojakson yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Pedagogisessa harjoittelussa opiskelija työskentelee neljän viikon ajan luokanopettajan ohjauksessa pienryhmässä perusopetuksen 1.-6.-luokassa Kokkolassa.
Arviointiperusteet:
Ohjauksiin osallistuminen, harjoittelun ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus