CKSA3070 Harjoittelu: Opintoharjoittelu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opetuksen seuranta, suunnittelu, toteutus ja arviointi yksin ja pienryhmässä. 


Näkökulmana

  • opetussuunnitelma
  • oppilaantuntemus
  • koulun toimintakulttuuri ja opettajien välinen yhteistyö sekä
  • oman opettajuuden tiedostaminen

Osaamistavoitteet

Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa eri kehitysvaiheissa olevien oppilaiden olennaisia piirteitä
  • hahmottaa kasvatuksen ja opetuksen teorian ja käytännön yhteyksiä
  • ymmärtää opetussuunnitelman merkityksen opetuksen suunnittelun yhteydessä
  • soveltaa opinnoista saatuja tietoja ja taitoja osallistavien oppimisympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • tiedostaa yhteistyön ja oppilaslähtöisyyden merkityksen opetus- ja kasvatustyössä
  • omaa lähtökohdat oman opettajuuden tiedostamiseen ja kehittämiseen.

Lisätietoja

Opintojakso on osa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Opintoharjoittelussa opiskelija työskentelee neljän viikon ajan luokanopettajan ohjauksessa pienryhmässä perusopetuksen 1.–6. -luokassa Kokkolassa.

Oppimateriaalit

Sovitaan opintojakson yhteydessä. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintoharjoittelussa opiskelija työskentelee neljän viikon ajan luokanopettajan ohjauksessa pienryhmässä perusopetuksen 1.–6. -luokassa Kokkolassa.
Arviointiperusteet:
Ohjauksiin osallistuminen, harjoittelun ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus