CKSA3050 Perusopetuksen toimintaympäristö ja koulun kehittäminen (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • postmoderni todellisuuskäsitys ja oppimisen teoriat
 • opetustoimen toimintaympäristö, opetushallinto, koulutusjärjestelmä sekä perusopetusta koskeva lainsäädäntö 
 • koulun toiminnan arvioinnin yleiset lähtökohdat
 • pedagoginen toiminta, kehittäminen ja yhteistyö muuttuvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä 
 • kasvatuksen haasteet eettisyyden näkökulmasta 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • omaa näkemyksen postmoderniin kontekstiin kytkeytyvistä oppimisen teorioista
 • omaa käsityksen tulevasta toimintaympäristöstään opetustoimessa sekä siellä vallitsevista, toimintaa ohjaajista laeista ja normeista 
 • tuntee koulun toimintaa ohjaavan arvioinnin keskeiset periaatteet.
 • hahmottaa pedagogisen johtamisen ja opettajan pedagogisen ajattelun prosessien yhteyden koulun strategiseen kehittämiseen
 • kykenee asettamaan oman kokemustietonsa kriittiseen tarkasteluun.
 • omaa käsityksen ajankohtaisista koulun kehittämisen kohteista ja perehtyy strategiseen kehittämistyöhön

Lisätietoja

Opintojakso on osa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 46 tuntia kontaktiopetusta ja 116 tuntia omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen. Osa opinnoista suoritetaan ajasta ja paikasta riippumatta.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen, Oppimisen teoriat (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen, Opetushallinto ja lainsäädäntö (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen, Koulun kehittäminen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus