CKSA3010 Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • määrällinen tutkimusprosessi ja survey -tutkimus
 • tilastollinen analysointi
 • mittarin rakentaminen ja mitta-asteikot
 • tilastollinen merkitsevyystestaus
 • otantamenetelmät

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • hallitsee määrällisen tutkimuksen perustiedot ja -taidot
 • tuntee määrällisen tutkimuksen tutkimusprosessin kulkua, survey -tutkimuksen aineistonkeruuta ja aineiston tilastollista analysointia
 • tietää mittavälineen rakentamisen periaatteet, erottaa erilaiset mitta-asteikot ja osaa käyttää tarkoituksenmukaisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvailussa
 • hallitsee tilastollisen testaamisen perusteita (khin neliö-testin, t-testin ja u-testin) ja tietää miten arvioida mittavälineen luotettavuutta
 • omaa menetelmälliset valmiudet kandidaatin tutkielman tekemiseen ja raportointiin.

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Kirjallisuus

 • Valli (toim.) 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II (soveltuvin osin).
 • Valli 2018. Johdatus tilastolliseen tutkimukseen.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suoritustapana joko osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen tai opintojakso voidaan järjestää myös verkko-opintoina. 1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 30 tuntia kontaktiopetusta ja 105 tuntia omatoimista työskentelyä.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
30 t kontaktiopetusta ja 105 t opiskelijan omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen. Opintojakso voidaan järjestää myös verkko-opintoina.
Arviointiperusteet:
Osallistuminen etäopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus