CKSA3060 Oppilaslähtöinen oppiminen (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • yksilöllisten oppimisedellytysten teoreettiset lähtökohdat
  • edellisiin perusteisiin pohjautuva oppimisen tukeminen ja arviointi
  • yhteisöllisyys sekä pedagoginen kumppanuus (samanaikaisopettajuus)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää oppijan yksilöllisiä oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
  • ymmärtää yksilön toimintaa ryhmän jäsenenä
  • hallitsee oppimisen ohjaamisen ja arvioinnin monipuolisia käytäntöjä.

Lisätietoja

Opintojakso on osa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 18 tuntia kontaktiopetusta ja 63 tuntia omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus