CKSA3030 Kandidaatintutkielma (9 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tutkimusprosessin vaiheet, oman tieteenalan keskeisimmät tiedonlähteet, oman tieteenalan tutkimuskohteet ja menetelmälliset lähtökohdat, seminaarityöskentely (ml. opponointi), tutkielman kirjoittaminen ja esittäminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • omaa perusvalmiudet tieteelliseen ajatteluun ja argumentointiin, ymmärtää tutkimuksen ja opettajantyön yhteyden
  • kykenee kirjoittamaan suppeahkon tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteita noudattaen
  • hahmottaa yksittäisen tutkijan roolin osaksi tiedeyhteisön toimintaa.

Lisätietoja

Opiskelija laatii aiheestaan yhden kirjallisen alustuksen, joka käsitellään seminaariryhmässä ohjaajan johdolla. Kukin opiskelija toimii seminaarin aikana yhden kerran myös opponenttina.

Opiskelijan kasvatustieteen aineopintoihin sisältyvä proseminaari- tai vastaava kirjallinen työ voidaan hyväksyä kandidaatintutkielmaksi, mikäli se täyttää tutkielmalle asetetut tavoitteet. Mikäli työ ei osoita riittävää osaamista, se täydennetään kandidaatintutkielmaksi professorin ohjeiden mukaisesti.

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
25 t lähiopetusta/ohjausta, 218 t opiskelijan omatoimista työskentelyä. Opiskelija laatii aiheestaan yhden kirjallisen alustuksen, joka käsitellään seminaariryhmässä ohjaajan johdolla. Kukin opiskelija toimii seminaarin aikana yhden kerran myös opponenttina. Opiskelijan kasvatustieteen aineopintoihin sisältyvä proseminaari- tai vastaava kirjallinen työ voidaan hyväksyä kandidaatintutkielmaksi, mikäli se täyttää tutkielmalle asetetut tavoitteet. Mikäli työ ei osoita riittävää osaamista, se täydennetään kandidaatintutkielmaksi professorin ohjeiden mukaisesti.
Arviointiperusteet:
Opiskelijan laatima kandidaatintutkielma
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (9 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus