CKSA3020 Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset, tarkoituksenmukaisuusotanta, havainnointi ja haastattelu aineistonkeruumenetelminä, analyysiprosessin perusteet (luokittelu, teemoittelu, tyypittely), tulkinta ja löydösten raportointi, eettiset ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa kuvailla laadullisen tutkimuksen keskeiset lähtökohdat: laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet ja tutkimusprosessin etenemisen perusperiaatteet
  •  osaa käyttää joitakin laadullisen tutkimuksen aineistonhankinta ja –analyysimenetelmiä
  •  omaa menetelmälliset valmiudet kandidaatin tutkielman tekemiseen ja raportointiin.

Kirjallisuus

  • Ruusuvuori & Tiittula 2005. Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus.
  • Eskola & Suoranta 2014. Johdatus laadulliseen tutkimukseen.
  • Hirsjärvi & Hurme 2015. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö.
  • Valli (toim.) 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I ja II (soveltuvin osin).

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suoritustapana joko osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen tai opintojakso voidaan järjestää myös verkko-opintoina. 1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 30 tuntia kontaktiopetusta ja 105 tuntia omatoimista työskentelyä.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
30 t kontaktiopetusta ja 105 t opiskelijan omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen. Opintojakso voidaan järjestää myös verkko-opintoina.
Arviointiperusteet:
Etäopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus