Luokanopettajan aikuiskoulutuksen maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Kasvatustieteen maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämässä luokanopettajien aikuiskoulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot tai pelkästään kasvatustieteen maisterin tutkinto. Pääaineena on kasvatustiede, johon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Koulutuksessa suoritettu kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia opettajana perusopetuksen 1.-6. -luokilla sekä esiopetuksessa.

Luokanopettajan aikuiskoulutuksen maisteriohjelma sisältää viestintä- ja yleisopintojen lisäksi pääaineen eli kasvatustieteen syventävät opinnot (80 op), valinnaisen opintokokonaisuuden (25-60 op) sekä vapaasti valittavia opintoja. Tutkintoon kuuluu syventävien opintojen tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Opettajan pedagogisia opintoja tutkintoon suoritetaan 23 op, josta 14 op on opetusharjoitteluita. Valinnaisena opintokokonaisuutena tarjotaan esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op).

Mikäli opiskelija suorittaa luokanopettajien aikuiskoulutuksessa pelkästään kasvatustieteen maisterin tutkinnon hänen tutkintoonsa liitetään luokanopettajakelpoisuuteen liittyvät perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) sekä opettajan pedagogiset opinnot. 


Mikäli opiskelija on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot jo aikaisemmin, hän voi suorittaa luokanopettajien aikuiskoulutuksessa maisteritutkinnon, johon ei sisälly opettajan pedagogisia opintoja. Tällöin kasvatustieteen syventävien opintojen laajuus on 60 op.


Kandidaatin ja maisterin tutkintoon sisältyvät opinnot toteutuvat vajaan kahden vuoden aikana, josta kokopäiväistä lähiopetusta Kokkolassa on 1,5 vuoden ajan.

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon tavoitteena on tutkintoasetukseen (1039/2013) perustuen antaa opiskelijalle
  1. pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus;
  2. valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön;
  3. valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä;
  4. valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen;
  5. hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Luokanopettajien aikuiskoulutuksen määrittelemät opettajan ydinosaamisalueet ja koulutuksen lähtökohdat on esitelty erillisellä liitteellä (https://www.chydenius.fi/fi/kasvatustieteet/opiskelu/opetussuunnitelma)

Rakenne

Valitse väh. 120 op