XKVK002 Kasvatustieteiden tutkimusviestintä (maisteritaso) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssille kannattaa tulla, kun gradun kirjoittaminen on käynnistynyt: kurssin alkaessa teorian luonnosta kirjoitettu ja aineisto kerätty/aineiston keruu alkaa.

Kuvaus

Kurssilla saadaan tietoa tutkielman kirjoittamisprosessista sekä tieteellisten tekstien (tutkielman, artikkelin) erilaisista rakennevaihtoehdoista, joita voi soveltaa omaan pro gradu -tutkielmaan. Kurssilla harjoitellaan tieteellisten tekstien analysointia tekstin rakenteiden (tutkielman, luvun, kappaleen ja virkkeen rakenne) sekä tyylin ja oikeakielisyyden näkökulmista. Analysoinnin avulla tiedostetaan tieteellisen tekstin ominaispiirteitä, mikä auttaa kirjoittajaa oman tekstin työstämisessä. Lisäksi opetellaan antamaan palautetta sekä luonnos- että oikolukuvaiheen teksteistä sekä muokkaamaan omaa tekstiä saadun palautteen avulla. Palautetta annetaan ja saadaan opiskelijoiden omista graduteksteistä. Opiskelija saa palautetta sekä kurssin ohjaajalta että vertaiskirjoittajilta.Osaamistavoitteet


Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan tietävän, miten hän voi suunnitella ja hallita kirjoittamisprosessiaan. Hänen odotetaan tietävän tieteellisen tekstin erilaisia rakennemalleja (tutkielma, artikkeli), tekstin sidoksisuutta ja sujuvuutta lisääviä keinoja sekä tunnistavan näitä tieteellisistä teksteistä. Hänen odotetaan osaavan lisätä oman tekstinsä sidoksisuutta ja sujuvuutta sekä viimeistellä tekstinsä kieliasu. Hänen odotetaan osaavan antaa palautetta sekä luonnos- että oikolukuvaiheen teksteistä toiselle kirjoittajalle, ja hänen odotetaan osaavan muokata omaa tekstiään saadun palautteen avulla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Lähiopetuskurssilla hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätoimintaan (yhteiset tapaamiset läsnäolovaatimus 80 %, pienryhmätapaamiset 100 %) sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin kurssin alkaessa.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Verkkokurssilla hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista työskentelyä verkkoympäristössä ja pienryhmässä sekä oppimistehtävien tekemistä annetussa aikataulussa siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet löytyvät kurssin verkkoympäristöstä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
Lähiopetuskurssilla kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja itsenäinen työskentely. 

Opetus

x

Verkko-opetus (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Verkkokurssilla itsenäinen työskentely ja tehtävien tekeminen verkkoympäristössä annetun aikataulun mukaan sekä pienryhmätoiminta. 

Opetus