CAMM5250 Historian ja yhteiskuntaopin pedagogiikka (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • opetussuunnitelmalliset lähtökohdat
  • historiallisen tiedon luonne
  • kotiseudun historia
  • historian ja yhteiskuntaopin opettamisen mahdollisuudet erilaisissa oppimisympäristöissä
  • oppijalähtöiset menetelmät opetuksessa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • omaksuu historiallisen tiedon luonteeseen liittyvän kriittisen, tulkitsevan, kyseenalaistavan ja vaihtoehtoja pohdiskelevan tarkastelutavan
  • ymmärtää lapsen tulevaisuuden yhteiskunnan toimijaksi, joka rakentaa omaa identiteettiään ja maailmankuvaansa niistä aineksista, joita hänelle tarjotaan ja joita hänelle tarjoutuu
  • ymmärtää historianopetuksen ja yhteiskuntaopin teorian ja käytännön yhteyden
  • omaksuu laaja-alaisen oppimisen näkökulman historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa
  • osaa hyödyntää monipuolisesti oppijalähtöisiä menetelmiä ja monimuotoisia oppimisympäristöjä.

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 20 tuntia kontaktiopetusta ja 61 tuntia omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet:
Opintojakson suorittamiseen vaaditaan aktiivista osallistumista lähiopetukseen, kurssin oppimistehtävän suorittaminen ja henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan tekeminen. Arviointi kohdistuu sekä oppimisprosessiin että tulokseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus