KYCY2010 Mediakasvatus (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • oppilas aktiivisena ja vastuullisena oppijana mediakulttuurissa; vastaanottajana, tulkitsijana, kommunikoijana, käyttäjänä ja tuottajana
  • turvallinen mediaympäristö perusopetuksessa sekä TVT erilaisten mediakulttuuria tukevien oppimisympäristöjen yhdistäjänä
  • opetussuunnitelmaan perustuvan osallistavan mediapedagogisen oppimistehtäväkokonaisuuden suunnittelu 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee mediakasvatuksen käsitteitä ja pedagogisia lähestymistapoja
  • ymmärtää media- ja medialukutaitojen sekä suojelullisen näkökulman merkityksen mediakasvatuksessa
  • osaa valita ja kehittää monimuotoista mediakulttuuria tukevia oppimisympäristöjä sekä omaa valmiudet suunnitella mediapedagogisia oppimiskokonaisuuksia.

Oppimateriaalit

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 15 tuntia kontaktiopetusta ja 39 tuntia omatoimista työskentelyä.
Arviointiperusteet:
Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus