Journalistiikan maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Journalismin tehtävänä on välittää olennaista ja ajankohtaista tietoa sekä tukea demokratiaa valvomalla julkisen vallan käyttöä yhteiskunnassa. Journalisteilta edellytetään kykyä kriittisesti analysoida ja selittää tapahtumia sekä nostaa julkisuuteen yhteiskunnan kannalta tärkeitä kysymyksiä. Journalistiikan yliopistokoulutus antaa tähän tehtävään valmiudet.

Journalistiikan maisteriohjelma koostuu journalistiikan syventävistä opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Osaamistavoitteet

Journalistiikan maisteriohjelman suorittanut filosofian maisteri (FM)
  • hallitsee journalistiikan keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella
  • osaa luoda uutta tietoa ja toimia yhteiskunnallisesti vastuullisena oman alansa kehittäjänä
  • osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä
  • osaa arvioida eettisiä kysymyksiä tutkimusprosessin eri vaiheissa
  • hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
  • arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
  • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
  • osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan

Rakenne

Valitse kaikki (76+ op)