XYHH2004 Journalististen tekstien tyyli (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tällä opintojen maisterivaiheeseen suunnatulla opintojaksolla harjoitellaan journalististen tekstien huoltoa. Opintojakson tarkoitus on syventää kandidaatintutkintoon kuuluvan kielenhuollon kurssin (XKVH011 Journalistiikan kielenhuolto / XYHH2002 Journalistinen kielenhuolto) tyyliin liittyviä sisältöjä ja tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia saada henkilökohtaista palautetta omista teksteistään.

Opintojaksolla opetellaan tunnistamaan, millainen tyyli olisi tarkoituksenmukainen erilaisia journalistisia tekstejä kirjoitettaessa ja millaisin kielellisin valinnoin tyylistä tulisi mahdollisimman yhtenäinen. Samalla tutustutaan siihen, millaisia tyylivaikutteita voi siirtyä eri kielistä ja kirjoitustyyleistä toiseen.

Tärkeänä osana opintojaksoa on harjoitella perustelemaan teksteihin tehtyjä kielellisiä valintoja. Lisäksi opetellaan soveltamaan kielenhuollon oppaista saatavaa tietoa journalististen tekstien tyylin yhtenäistämiseen ja kieliasun viimeistelyyn. Harjoitusmateriaalina käytetään opiskelijoiden itsensä kirjoittamia journalistisia tekstejä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja pienryhmätoimintaan sekä itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa laatia tarkoituksenmukaisia, tyyliltään yhtenäisiä ja kieliasultaan viimeisteltyjä journalistisia tekstejä erilaisiin juttutyyppeihin
  • ymmärtää osaamisensa ja vaikutusmahdollisuutensa journalististen tekstien kirjoittajana
  • osaa perustella teksteihin tekemiään kielellisiä valintoja
  • tunnistaa omien journalististen tekstiensä tyylin ja oikeinkirjoituksen kehittämiskohteita
  • tunnistaa, millä tavalla eri kielten ja tyylien piirteet voivat vaikuttaa neutraaliin asiatyyliin
  • osaa soveltaa kielenhuollon oppaista saatavaa tietoa journalististen tekstien tyylin yhtenäistämiseen ja kieliasun viimeistelyyn.

Esitietojen kuvaus

Opiskelijalla on oltava suoritettuna joko XKVH011 Journalistiikan kielenhuolto tai XYHH2002 Journalistinen kielenhuolto sekä journalistiikan kandidaattiohjelma tai vastaavat opinnot.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen (34 t) sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus