JOUA013 Videojournalismi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään television ja internetin uutisvideoiden ominaisuuksiin osana monimediaista uutis- ja ajankohtaisjournalismia. Opintojaksolla harjoitellaan televisiouutisen ja journalisten verkkovideoiden tekemistä eri muodoissa sekä audiovisuaalisen journalismin teknistä toteuttamista ja dramaturgiaa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät, harjoitustehtävät ja tentti

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten tehtävien, harjoitustehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee audiovisuaalisen ilmaisun perusteet ja osaa soveltaa niitä journalistiseen televisio- ja verkkovideoilmaisuun
  • ymmärtää videokuvan merkityksen journalistisen kerronnan muotona
  • hallitsee tv-uutisen perusformaattien (sähke, sähkekommentti, uutisinsertti) rakenteen ja toteuttamisen
  • osaa itse toimittaa, kuvata, äänittää sekä editoida uutisvideon
  • hallitsee tv-uutislähetyksen rakenteen ja taiton.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Esitietojen kuvaus

JOUA011 Uutisjournalismi. Lisäksi opiskelijan tulee samanaikaisesti suorittaa opintojaksoa JOUA1012 Audiojournalismi (aiemmin JOUA012 Radiojournalismi).

Pakolliset esitiedot

Kirjallisuus

  • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita
  • Shook, Larson & DeTarsio 2018 (7th edition). Television Field Production and Reporting: A Guide to Visual Storytelling. London: Routledge.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten tehtävien, harjoitustehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten tehtävien, harjoitustehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät, harjoitustehtävät ja tentti.

Opetus