JOUA011 Uutisjournalismi (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään uutisjournalismiin, journalistiseen työprosessiin ja uutisjournalismin muotokieleen eri julkaisualustoilla. Opintojakso painottuu digi- ja printtijournalismiin monimediaisessa toimituksessa ja siihen sisältyy harjoitteluosuus maakuntalehdessä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät, tentti ja työharjoittelujakso.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä työharjoittelujakson, tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tunnistaa uutisen erityisenä journalistisena genrenä sekä uutisen välinekohtaiset erityispiirteet
  • osaa kirjoittaa uutisen sekä hallitsee siihen liittyvän journalistisen työprosessin eri vaiheet uutisen ideoinnista lähdekriittiseen tiedon hankintaan ja esittämiseen
  • osaa hyödyntää sosiaalista mediaa journalistisen työprosessin eri vaiheissa
  • tuntee uutiskriteerit sekä niiden merkityksen uutistyötä määrittävänä tekijänä
  • hallitsee sanomalehden taiton tabloidi-formaatissa sekä kuvajournalismin perusteet
  • ymmärtää uutisjournalismin merkityksen julkisuuden muotona sekä yhteiskunnan tulkitsevana kuvaajana ja merkitysten rakentajana.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Kirjallisuus

  • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita
  • Jaakkola 2013. Hyvä journalismi: Käytännön opas kirjoittajalle. Kansanvalistusseura.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä työharjoittelujakson, tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä työharjoittelujakson, tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät, tentti ja työharjoittelujakso.

Opetus