JOUA1012 Audiojournalismi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään audiojournalismin perusteisiin osana monimediaista uutistyötä. Opintojaksolla harjoitellaan radiouutisen tekemistä eri muodoissaan sekä analysoidaan ääneen perustuvan ajankohtaisjournalismin erityispiirteitä. Lisäksi harjoitellaan kirjoittamaan ja esittämään journalistista puhetta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja harjoitustehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä harjoitustehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.


Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee audiojournalismin ominaisuudet uutis- ja ajankohtaistyössä
  • ymmärtää broadcast-radion ja digitaalisesti välitettävän äänijournalismin aseman osana mediajärjestelmää
  • hallitsee radiouutisen toteuttamisen eri muodoissaan sekä uutis- ja ajankohtaisohjelman rakenteen
  • osaa äänen tallennuksen ja editoinnin perustekniikat
  • hallitsee audiojournalistisen haastattelun perustaidot
  • osaa journalistisen radiokielen sekä ääni-ilmaisun perusteet.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi. 

Esitietojen kuvaus

JOUA011 Uutisjournalismi

Pakolliset esitiedot

Kirjallisuus

  • Ajankohtaisia tutkimusartikkeleita
  • Stewart & Alexander 2016 (7th edition). Broadcast Journalism. Techniques of Radio and Television News. Routledge: London

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä harjoitustehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä harjoitustehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja harjoitustehtävät

Opetus