XJAPER Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot (30 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi, ja se on suunnattu kaikille, jotka opinnoissaan tai työelämässä tarvitsevat japanin kielen taitoa sekä Japanin yhteiskuntatuntemusta. Tavoitteena on antaa valmiuksia kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia korrektisti erityisesti kaksi- tai monikielisessä työympäristössä. Opiskelu aloitetaan kielen alkeista. Opintojen aikana saavutetaan taitotaso, jolla selviytyy hyvin arjessa Japanissa opiskelussa tai työssä kansainvälisessä organisaatiossa, jonka ainoa työkieli ei ole japani. Kielen perusteet kirjoitusmerkkijärjestelmineen tulevat tutuiksi niin, että opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa myöhemminkin.
Opintojen aikana opiskelijalle kehittyy ymmärrystä ja taitoja Japanin historian, yhteiskunnan, tapakulttuurin ja maantieteellisten olojen yhteyksistä kielenkäyttöön.
Opintokokonaisuuden suunnittelusta, koordinoinnista, toteutuksesta sekä rekisteröinnistä vastaa yliopiston kielikeskus.

Osaamistavoitteet

Japanin kielen ja kulttuurin perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti japanin kielellä
- tuntee Japanin kulttuuria ja kommunikointitapoja
- omaa valmiudet soveltaa tietojaan ja taitojaan opiskelu- ja työelämän vaatimissa kommunikointitilanteissa sekä vapaa-ajalla

Rakenne

Valitse kaikki (30 op)