XJA0005 Japani 1 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, japani
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Hiragana- ja katakana-tavumerkit. Kiinalaisten merkkien eli kanjien alkeet. Tutustutaan yleisesti kirjoitusjärjestelmään, tapa- ja viestintäkulttuurin pääpiirteisiin sekä Japanin koulujärjestelmään ja japanilaisten opiskelijoiden työelämään siirtymiseen.

Opetellaan japanin peruskieliopin alkeet. Sanavarastoa kehitetään niin, että arkielämän pienen kehän sanastoa alkaa kertyä. Harjoitellaan itsestä, omista opiskeluista ja arjen pienen kehän asioista puhumista.

Suoritustavat

Lähiopetuksena toteutettava alkeiskurssi, jossa on paljon parityöskentelyä.

Vaihtoehtoinen suoritustapa on korvaava koe. Tämä mahdollisuus koskee opiskelijoita, joilla on aiempaa japanin alkeiden opiskelutaustaa, ja jotka jatkavat opiskelua japani 2-kurssilla.Japani 1 korvaava koe on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet japanin kieltä ja kulttuuria aiemmin, ja aikovat opiskella useammalla Movin japanin kurssilla, ja tähtäävät Movin japanin perusopintokokonaisuuden suorittamiseen. Korvaavassa kokeessa on tarkoituksena osoittaa, että opiskelijalla on jo ennestään Movin Japani 1-kurssin asiasisältö hallussaan. Näin opiskelija voi jatkaa suoraan japani 2-kurssille.

Korvaavia kokeita järjestetään kolme kertaa vuodessa: joulukuun alussa, tammikuun alussa ja ennen juhannusta. Tarkat ajat saat ilmoittautumalla kokelaaksi lähettämällä sähköpostia opettajalle a.pauliina.takala@jyu.fi.

Kun valmistaudut korvaavaan kokeeseen, kannattaa varmistua vähintään seuraavien asioiden hallinnasta.

· Alkeiskielioppi, alkeissanasto, kielen käyttäminen tapakulttuurin mukaisesti, desu/masu-tyyli, oman nykyisen opiskelun esittely.

· Mm. Bunka shokyu nihongo 1 kpl 0-6 sisällöt, mutta ei pelkästään oppikirjan kappaleet, vaan soveltaen hieman laajemmin.

· Sijainnin ilmaukset, yleisimpiä adjektiiveja ja verbejä, erityisesti itse valittuja substantiiveja, pääosa partikkeleista, ja kyky rakentaa näistä osasista ymmärrettäviä lauseita.

· Kyky esitellä itsensä ja opiskeluunsa liittyvät asiat ymmärrettävästi ja oikealla kohteliaisuustasolla.

· Hiragana-merkit tulee osata lukea sujuvasti.

· Katakana-merkit: Opiskelija osaa vähintään kirjoittaa etu- ja sukunimensä katakana-merkeillä. On kyky tunnistaa tekstistä joitakin alkeistasolla usein käytettyjä katakana-sanoja.

· Kanji-merkit. Kyky tunnistaa Basic Kanji Book vol.1 kpl 1-7 kanjimerkit, sekä yksinään esim. okuriganoilla varustettuna, että kanjiyhdistelmissä, lauseyhteyksissä oikealla tavalla.

· Yhteiskuntatiedon, maantiedon, viestintä- ja tapakulttuurin perusteet, Japanin koulujärjestelmä. Koetehtävässä tulee vastata aihepiirin kysymykseen suomeksi.

· Ajankäytön hallinta on keskeinen osa korvaavaa koetta. Kahden tunnin koeaikana tulee pystyä osoittamaan taidot, jotka vastaavat kurssin Japani 1 suorittamista.

Valmistautumisessa auttaa myös Japani 1 osaamistavoitekuvaus:

Osaamistavoitteet:
Osataan hiragana- ja katakana-tavumerkit. Osataan suomeksi kuvata kirjoitusjärjestelmää sekä tapa- ja viestintäkulttuurin pääpiirteitä. Ymmärretään Japanin viestintä- ja tapakulttuuria, yhteiskuntaa yleisesti, koulujärjestelmää ja työelämään siirtymistä sekä maantiedon perusteita. Opiskelija ymmärtää Japanin hyvin vanhan kulttuurin vaikuttavan siihen, että viestintä- ja tapakulttuuri sekä kielen käyttäminen muodostavat melko monimutkaisen kokonaisuuden. Viestintä- ja tapakulttuurissa on selkeät tyylitasot, joiden oikea käyttö on keskeistä. Osataan japanin peruskieliopin alkeet. Sanavarasto on alkanut kehittyä niin, että arkielämän pienen kehän sanastoa on omaksuttu. Kiinalaisten merkkien eli kanjien alkeiden hallinta on vähintään tyydyttävällä tasolla: ymmärretään nähtyjen helppojen merkkien merkitys. Osataan kertoa itsestä perusasiat ja tiedustella näitä asioita muilta. Ymmärretään Japanin koulujärjestelmää ja työelämään siirtymistä.


Arviointi:

Korvaava koe arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointi tapahtuu samalla tavalla kuin kurssin japani 1 arviointi, jossa sekä kielen että kulttuurin osa-alueiden hallintaa arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja viestinnällisen sujuvuuden ja tyylitason näkökulmasta. Korvaavaa koetta voi kokeilla kahtena koekertana.

Osaamistavoitteet


Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa japaninkielisen viestinnän perusteita. Hän kykenee viestimään kirjallisesti ja suullisesti opiskeluelämään ja esimerkiksi tyoharjoitteluun liittyvään elämään liittyvissä arkipäivän pienen kehän aihepiireissä. Hän pystyy ymmärtämään kirjallista ja suullista viestintää ja tapakulttuuria alkeistasolla. Hän kykenee havainnoimaan japanin kielen ja Japanin yhteiskunnan ominaispiirteitä laajenevassa määrin. Viestinnän pääkohdat ja perusteet on omaksuttu opintojakson aikana.


Osataan hiragana-tavumerkit ja on tutustuttu laajasti katakana-tavumerkkeihin. Osataan japanin peruskieliopin alkeet. Sanavarasto on alkanut kehittyä niin, että arkielämän pienen kehän sanastoa on omaksuttu. Kiinalaisten merkkien eli kanjien alkeiden hallinta on vähintään tyydyttävällä tasolla: ymmärretään nähtyjen helppojen merkkien merkitys. Osataan kertoa itsestä perusasiat ja tiedustella näitä asioita muilta. 

Osataan kertoa Japanin viestintä- ja tapakulttuurin perusasioista, sekä koulujärjestelmästä ja keskitetystä työnhakuprosessista tyypillisimmät piirteet.

Kirjallisuus

  • Basic Kanji Book vol. 1, Bonjinsha Co., LTD.; ISBN: 4-89358-091-4 C3081
  • Bunka shokyuu nihongo 1, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-858-6
  • Bunka shokyuu nihongo 1 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.; ISBN: 978-4-89358-860-9

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen aktiivisesti kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 5, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Täydellinen ohje on Japani 1 kohdassa Kuvaukset.
Arviointiperusteet:
Korvaava koe arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointi tapahtuu samalla tavalla kuin kurssin japani 1 arviointi, jossa sekä kielen että kulttuurin osa-alueiden hallintaa arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja viestinnällisen sujuvuuden ja tyylitason näkökulmasta. Korvaavaa koetta voi kokeilla kahtena koekertana.
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 3, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, japani

Opetus

x

Korvaava koe (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, japani

Opetus