STKAIN Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Avainteksti

Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -aineopinnoissa opiskelet alan teoriaa ja käytäntöä. Lisäksi perehdyt monikielisten oppijoiden kielitaidon arviointiin.

Kuvaus

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnoissa perehdytään toisen kielen oppimiseen, opetukseen ja arviointiin tutkimuspohjaisesti. Lisäksi syvennytään kielitietoiseen koulutukseen. Keskeinen osa opintokokonaisuutta on oman opettajuuden reflektointi ja kehittäminen.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomen kielen sekä oppijan monikielisyyden ja monilukutaidon merkityksen osallisuutta vahvistavana ja identiteettiä muovaavana voimavarana
  • tiedostaa toisen kielen oppimisprosessin yksilöllisyyden, jatkuvuuden ja tilanteisuuden
  • osaa analysoida suomen kieltä opittavana kielenä ja oppimisen välineenä eri kielitaustoista tulevien ja eri-ikäisten oppijoiden näkökulmasta
  • tunnistaa kielen roolin kaikessa oppimisessa ja osaa soveltaa kielitietoisen opetuksen periaatteita eri oppimisympäristöissä
  • tuntee suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -alan tutkimusta ja yhteiskunnallista merkitystä
  • tuntee toisen kielen oppimisen, opetuksen ja arvioinnin teorioita sekä osaa hyödyntää niitä opetus- ja arviointityössään
  • osaa arvioida ja kehittää työtään S2-opetuksen ajankohtaiset kehitysnäkymät huomioiden.

Rakenne

Valitse kaikki (35 op)