STKE105 S2-opetukseen tutustuminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla opiskelija tutustuu kolmeen erityyppiseen suomi toisena kielenä -opetuksen ympäristöön, seuraa ja havainnoi näissä opetusta (ja mahdollisesti itse opettaa) sekä pohtii ja analysoi havaintojaan pedagogisen ja tieteellisen kirjallisuuden pohjalta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee eri koulutusasteiden S2-pedagogiikkaa ja -opetusjärjestelyjä
  • näkee kielikoulutuksen jatkumona ja tunnistaa nivelvaiheiden haasteet
  • osaa seurata ja arvioida opetussuunnitelmien toteutumista käytännön opetustyössä
  • ymmärtää opettajan roolin oppimisen tukijana
  • osaa jäsentää oppimisen kannalta keskeisiä tilanteita ja prosesseja sekä palautekäytänteitä
  • osaa tarkastella ja vertailla erilaisia koulutusjärjestelyjä ja pedagogisia ratkaisuja useista näkökulmista (esim. kieli- ja oppimiskäsitykset, eri oppimisympäristöt, oppimateriaalit, työskentelyn ja eriyttämisen tavat, luokkahuonevuorovaikutus, oppijan roolit)

Lisätietoja

Jos opiskelija on suorittanut kirjallisuuden perusopinnot, hän voi valita STKE105 S2-opetukseen tutustuminen 5 op -jakson tilalle myös S2-painotteisen kirjallisuuden opintojakson KIRA242 Kirjallisuuden pedagogiikka 5 op.

Tämä opintojakso on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
oppimistehtävä 5 op (100 %)
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä, Jyu avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus