MSLSYVERI Museologian syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa jäsentää ja analysoida museologian, heritologian ja kulttuuriympäristön tutkimuksen periaatteita
  • ymmärtää ja osaa arvioida alan keskeistä käsitteistöä ja metodologiaa ja osaa soveltaa niitä omaan tutkimukseensa
  • kykenee itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä eettisesti kestävän tiedon tuottamiseen
  • osaa arvioida omaa museologista osaamistaan, soveltaa sitä käytännön työ- ja kehittämistehtävissä.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on oman alansa asiantuntija, joka pystyy soveltamaan tietämystään ja taitojaan monenlaisissa tehtävissä. Hän osaa soveltaa oppimaansa työssään ja kehittää omaa alaansa. Hän hallitsee työelämässä tarvittavia projektityön ja viestinnän taitoja ja osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä. Opiskelija kykenee toimimaan ja kehittämään yhteistyötä monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Rakenne

Valitse kaikki (60 op)