MSLS1104 Erikoistumisopinnot (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson aikana perehdytään omavalintaista museologian erikoisalaa käsittelevään kirjallisuuteen. Museologian erikoisaloja ovat muun muassa kulttuuriperintö ja sen prosessit, kulttuuriympäristön tutkimus, museohistoria, objektit ja kokoelmat, museoiden yleisötyö, kokoelmien hoito ja konservointi, museologisen tutkimuksen metodologia, museon yhteiskunnallisuus ja institutionaalisuus, museonäyttelyt viestintänä, museopolitiikka tai jokin muu tentaattorin kanssa sovittava erikoisala.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa analysoida valitsemaansa museologian erikoisalaan liittyvää tieteellistä keskustelua
  • osaa arvioida kriittisesti valitsemansa erikoisalan tutkimuksia, teoreettista argumentaatiota ja eettisiä periaatteita
  • osaa asettaa valitsemansa erikoisalan keskustelun laajempaan museologiseen kontekstiin.

Oppimateriaalit

Valitaan yhdessä vastuuopettajan kanssa kolme valittua erikoisalaa käsittelevää teosta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen kirjallinen oppimistehtävä. Suorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus