MSLS1101 Tutkielmaa tukeva museologian ja heritologian teoria (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson aikana perehdytään omaa tutkielman aihetta käsittelevään teoreettiseen ja menetelmälliseen kirjallisuuteen. Opintojaksolla syvennetään myös oman tutkielma-aiheen sisältöosaamista perehtymällä tutkielman aiheeseen liittyvään kotimaiseen ja kansainväliseen kirjallisuuteen. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida ja arvioida tutkielmansa ongelmanasettelua, sen teoreettista viitekehystä, käsitteistöä ja menetelmällisiä kysymyksiä,
  • osaa arvioiden soveltaa oman alan teoreettista tietoa omaan tutkielmaansa,
  • osaa paikantaa tutkielmansa osaksi alan tutkimustraditiota ja aiheeseen liittyvää keskustelua.

Oppimateriaalit

Valitaan yhdessä vastuuopettajan kanssa maisterintutkielman laatimista tukevaa kirjallisuutta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus