MSLS053 Sivututkielma (20 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tieteellisen tutkielman laatiminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • rajata tutkimusaiheen ja muotoilla tutkimuskysymyksen
  • hankkia tietoa tutkimusaiheestaan itsenäisesti ja arvioida sitä kriittisesti
  • valita ja rajata aineiston
  • kuvata ja hyödyntää aiempia tutkimuksia
  • määritellä valitsemansa tutkimusaiheen keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä tutkimuksessaan
  • rakentaa teoreettisen viitekehyksen tutkimukselleen
  • soveltaa valitsemaansa (valitsemiansa) tutkimusmenetelmää/iä tutkimuskysymysten selvittämisessä ja ymmärtää sen (niiden) vahvuudet ja heikkoudet
  • argumentoida ja noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita
  • arvioida kriittisesti tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä
  • hallita työskentelyprosessinsa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytysti suoritettu sivututkielma
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (20 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus