MSLS1102 Muistiorganisaatiot yhteiskunnallisina toimijoina (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla käsitellään niitä muuttuvia toimintaperiaatteita ja -olosuhteita, jotka määrittävät ja ohjaavat muistiorganisaatioita institutionaalisina yhteiskunnallisina toimijoina.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää muistiorganisaatioiden (kirjastot, arkistot, museot) ammatillista toimintaa ohjaavia taloudellisia, hallinnollisia, eettisiä ja kulttuurisia periaatteita sekä niissä tapahtuneita muutoksia,
  • osaa arvioida kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja väittämiseen liitettyjä motiiveja ja tavoitteita paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla,
  • osaa analysoida muistiorganisaatioiden roolia ja merkityksiä kestävän kehityksen, eettisten toimintatapojen ja luovan toiminnan edistäjinä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
80% osallistuminen ja tenttisuoritus tai kirjallinen oppimistehtävä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tentti tai kirjallinen oppimistehtävä.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Suorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus