AIKAIAERI Aikuiskasvatustieteen aineopinnot valinnaisina opintoina (40 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Aineopinnoissa perehdytään koulutusta ja oppimista koskeviin kasvatusfilosofisiin näkökulmiin, aikuisen kehityksen, oppimisen ja oppimisen ohjaamisen teorioihin, koulutuksen ja oppimisen ajankohtaisiin, yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä identiteetin rakentamiseen ja toimijuuden ehtoihin ja mahdollisuuksiin aikuisten elämänkentillä läpi elämänkulun. Tutkimusosaamisen polulla perehdytään käyttäytymistieteiden tieteenfilosofiaan, laadullisen ja määrällisen empiirisen tutkimuksen perusoletuksiin, tutkimusetiikan perusteisiin ja käytänteisiin, empiirisen tutkimuksen aineistonkeruun ja analyysin menetelmiin sekä tieteelliseen viestintään ja argumentointiin.

Osaamistavoitteet

Aikuiskasvatuksen aineopinnot suoritettuaan opiskelija:
- on perehtynyt aikuiskasvatustieteen tutkimuskenttään osana kasvatustieteellistä ja käyttäytymistieteellistä tutkimusta

- on perehtynyt aikuiskasvatustieteen teoreettisiin näkökulmiin, joiden avulla tarkastellaan laaja-alaisesti tieteenalan tutkimuskohteita ja ilmiöitä
- on perehtynyt aikuisen kehitykseen, oppimiseen ja identiteetin rakentamiseen sekä niiden tukemiseen liittyviin sisältöihin ja käytäntöihin niin yksilöllisellä, yhteisöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla
- on rakentanut monipuolisen käsityksen keskeisistä aikuisen elämänalueista kuten koulutuksesta, työstä, perheestä ja yhteiskunnallisilla foorumeilla tapahtuvasta toiminnasta elinikäisyys ja elämänlaajuisuus huomioiden
- on perehtynyt aikuiskasvatustieteelliseen tutkimuskenttään ja omaa valmiudet tutkimuksen toteuttamiseen sekä tieteelliseen viestintään
- on rakentanut perustan omalle akateemisen ja ammatillisen asiantuntijuutensa kehittymiselle, niin tieteellisen ajattelun ja uuden tiedon tuottamisen, jatkuvan oppimisen valmiuksien, eettisen osaamisen kuin työelämätaitojenkin osalta

Esitietojen kuvaus

Perusopinnot

Rakenne

Valitse kaikki (40 op)