KTKA2011 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät, Näyttökoe (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset, tarkoituksenmukaisuusotanta, aineistonkeruu: haastattelu, havainnointi, dokumenttiaineisto, analyysiprosessin perusteet, tulkinta ja löydösten raportointi, tutkimuseettiset periaatteet ja käytänteet, luotettavuuteen liittyvät kysymykset, laadullisen tutkimuksen lukutaito.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata laadullisen tutkimuksen keskeiset tieteenfilosofiset lähtökohdat

  • nimetä ja arvioida laadullisen tutkimuksen erilaisia metodologisia lähestymistapoja

  • kuvailla laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet ja tutkimusprosessin etenemisen perusperiaatteet

  • kerätä ja analysoida laadullista tutkimusaineistoa

  • raportoida tutkimustuloksia laadullisen tutkimusperinteen mukaisesti

  • noudattaa tutkimuksen teon eettisiä periaatteita ja

  • arvioida laadullisen tutkimuksen luotettavuutta

Lisätietoja

Hyväksyttyä näyttökoetta ei voi korottaa. Näyttökoe kirjataan opintorekisteriin koodilla KTKA2011. Jos opiskelija tulee hylätyksi näyttökokeessa, hänen tulee suorittaa aineopintotasoinen laadullisten menetelmien tutkimusmenetelmäopintokokonaisuus osallistumalla KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät -opintojaksolle.


Arviointiperusteet
Näyttökokeen (oppimistehtävien) hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Esitietojen kuvaus

KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5op) tai vastaavat opinnot.

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin:

PATTON, M. Q. (2002 tai myöhemmät painokset). Qualitative research and evaluation methods. 3. painos. Thousand Oaks: Sage.

Sage Research Methods Online –verkkosivusto.

TUOMI, J. & SARAJÄRVI, A. (2002 tai myöhemmät painokset). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

Muu opetusohjelmassa tarkennettava oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Näyttökokeen (oppimistehtävien) hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Näyttökokeen (oppimistehtävien) hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta