KTKA2021 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät, Näyttökoe (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Muuttujien muokkaaminen, tilastollinen päättely, yleisimmät kahden muuttujan tilastolliset testit, efektin koko, tutkimuksen luotettavuus, sopivan tilastollisen analyysimenetelmän valinta, tutkimustulosten raportointi määrällisessä tutkimuksessa, tutkimuseettiset periaatteet ja käytänteet, määrällisen tutkimuksen lukutaito, spss-ohjelmiston käyttö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat

  • kerätä määrällisen tutkimusaineiston ja valita siihen sopivan tilastollisen analyysimenetelmän

  • analysoida määrällistä tutkimusaineistoa tilastollisen kuvailun ja päättelyn keinoin

  • raportoida tuloksia määrällisen tutkimusperinteen mukaisesti

  • noudattaa tutkimuksen teon eettisiä periaatteita

  • arvioida määrällisen tutkimuksen luotettavuutta

Lisätietoja

Arviointiperusteet:

Näyttökokeen (oppimistehtävien) hyväksytty suorittaminen. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelijan tulee saada näyttökokeen jokaisesta kolmesta tehtävästä kustakin vähintään 1 piste.

Hyväksyttyä näyttökoetta ei voi korottaa. Näyttökoe kirjataan opintorekisteriin koodilla KTKA2021. Jos opiskelija tulee hylätyksi näyttökokeessa, hänen tulee suorittaa aineopintotasoinen määrällisten menetelmien tutkimusmenetelmäopintokokonaisuus osallistumalla KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät -opintojaksolle.

Esitietojen kuvaus

KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) tai vastaavat opinnot.

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin:

COOLICAN, H. (2017). Research methods and statistics in psychology. 6. painos. London; New York: Psychology Press. e-kirja.

TAI

METSÄMUURONEN, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp. e-kirja.

JA

NUMMENMAA, L., HOLOPAINEN, M., & PULKKINEN, P. (2014 tai myöhemmät painokset). Tilastollisten menetelmien perusteet. Helsinki: Sanoma Pro. (myös e-kirja).

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Näyttökokeen (oppimistehtävien) hyväksytty suorittaminen. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelijan tulee saada näyttökokeen jokaisesta kolmesta tehtävästä kustakin vähintään 1 piste.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Näyttökokeen (oppimistehtävien) hyväksytty suorittaminen. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelijan tulee saada näyttökokeen jokaisesta kolmesta tehtävästä kustakin vähintään 1 piste. Hyväksyttyä näyttökoetta ei voi korottaa. Näyttökoe kirjataan opintorekisteriin koodilla KTKA2021. Jos opiskelija tulee hylätyksi näyttökokeessa, hänen tulee suorittaa aineopintotasoinen määrällisten menetelmien tutkimusmenetelmäopintokokonaisuus osallistumalla KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät -opintojaksolle.
Suorituskieli:
suomi

Opetus