Ympäristötieteen maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Ympäristötietiedettä opiskelemalla saa monialaiset perusteet ymmärtää tekijöitä, jotka vaikuttavat ympäristön tilaan, ja oppii tuntemaan keinoja ympäristön tilan parantamiseksi. Koulutuksen tavoitteena on antaa näkemys ihmistoiminnan vaikutuksista ympäristöön sekä ympäristöä kuormittavien aineiden vaikutuksista biologisten systeemien toimintaan. Hyvä ympäristötieteen tuntemus antaa valmiudet toimia ympäristöalan monipuolisissa työtehtävissä. Lisäksi koulutus kehittää tieteellistä ajattelua ja valmentaa tieteellisten työtapojen käyttöön. Opetuksen painopiste on ihmistoiminnan vaikutusten arvioinnin luonnontieteellisissä perusteissa, ympäristöntutkimuksen, ympäristöanalytiikan ja paikkatietoanalyysin menetelmissä sekä ympäristöteknologisissa ratkaisuissa.

Osaamistavoitteet

ENV-maisteriohjelman suoritettuaan:

  • Maisteri omaa valmiudet kehittyä asiantuntijaksi erilaisissa ammatillisissa ja tieteellisissä työryhmissä, ja hän pystyy viestimään osaamistaan muille.
  • Maisteri ymmärtää luonnonympäristön ja sosiaalisten prosessien vuorovaikutuksia sekä ympäristökysymysten monitieteisen luonteen.
  • Maisteri hallitsee ympäristöanalytiikan, mikrobiologian, ympäristöteknologian ja geoinformatiikan keskeiset menetelmät.
  • Maisteri osaa hakea tietoa avoimista ympäristötiedon keruu- ja jakojärjestelmistä sekä hyödyntää saatavilla olevia paikkatietoaineistoja.
  • Maisteri pystyy arvioimaan kriittisesti olemassa olevaa tietoa, tuottamaan ohjattuna tieteelliseen ajatteluun perustuvaa tutkimusta ja on kiinnostunut ylläpitämään osaamistaan.
  • Maisteri on omaksunut hyvän tieteellisen käytännön sekä eettisesti korkeatasoisen kokeellisen työskentelyn periaatteet.
  • Hän osaa hahmottaa tieteellisen tiedon perusteella toimivia ratkaisumalleja käytännön kysymyksiin.

Maisteri on aktiivinen ja vastuuntuntoinen ammatillisessa työskentelyssään. Hän pyrkii objektiiviseen tietoon ympäristötieteen kysymyksissä ja ongelmissa sekä pyrkii käyttämään tilanteeseen parhaiten soveltuvia menetelmiä. Maisteri on positiivinen, yhteistyökykyinen ja halukas jakamaan asiantuntemustaan yhteiskunnassa.

Rakenne

Valitse kaikki (75+ op)