BENS5115 Instrumenttianalytiikka (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää lipidien fysiologisen merkityksen eliöille,
  • osaa kuvailla kuinka mikrobien fylogenia voidaan selvittää biokemiallisten biomarkkereiden avulla,
  • hallitsee kvantitatiivisen analytiikan perusteet,
  • osaa ratkaista analyyseihin liittyviä numeerisia ongelmia,
  • osaa proteomiikan perusteet ja ymmärtää sen hyödyntämismahdollisuudet,
  • ymmärtää instrumentaalianalyysilaitteiden toimintaperiaatteet.

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Lectures, calculation practises

Opetus