ENVS1123 Instrumenttianalytiikka ympäristötutkimuksessa (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Laboratoriokurssi, jossa käydään läpi ympäristönäytteen esikäsittelyä (uuttomenetelmiä) ja tutustutaan nestekromatografiaan (HPLC) ja kaasukromatografiaan (GC-FID ja GC-MS), spektrofotometriaan sekä vakaiden isotooppien massaspektrometriaan (SIRMS). Kurssilla analysoidaan uutetusta näytteestä orgaanisia yhdisteitä ja opiskellaan niiden tunnistamista kromatogrammista. Työskentelystä pidetään laboratoriopäiväkirjaa/oppimispäiväkirjaa. Kurssilla annetaan tuntematon näyte, jonka analysoinnista tehdään työselostus, ja esitetään koko ryhmälle kaksi viikkoa laboratorio-osuuden jälkeen.


Osaamistavoitteet

Opiskelija:

  • tuntee erilaiset esikäsittely- ja analysointitekniikat ja oman työskentelynsä laaduntarkkailun tärkeyden. 
  • tietää millaista laitteistoa kulloinkin annetussa ongelmassa vaaditaan analysointiin. 
  • ymmärtää em. menetelmien rajat ja mahdollisuudet.

Lisätietoja

Kurssilla työskennellään pareittain.

Esitietojen kuvaus

Kurssin suorittaminen edellyttää turvallisen laboratoriotyöskentely -kurssin suorittamisen ja riittäviä perustietoja orgaanisesta kemiasta ja ympäristökemiasta. BENS5115 tai vastaavat tiedot.

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Oppimismateriaali jaetaan kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin arvionti perustuu työskentelyyn laboratoriossa (25%), laborarorio/oppimispäiväkirjaan (25%), kirjalliseen ja suulliseen esitykseen annetusta näytteestä (50%).
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:
Two weeks intensive course, which after own work is presented to whole group

Opetus