CMBS1113 Mikrobiteknologia ja ympäristöomiikat (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Erilaisten omiikoiden perusperiaatteet (genomiikka, metagenomiikka, proteomiikka, epigenetiikka ja metabolomiikka) mikrobiologian tutkimuksessa.

Lajien ja trofiatasojen vuorovaikutukset mikrobitasolla, mikrobiomien vaikutukset eliöihin, ympäristön muutoksien vaikutukset mikrobiyhteisöihin, mikrobiryhmät äärimmäisissä olosuhteissa.

Mikrobien ja näiden geenien hyödyntäminen eri prosesseissa, synteettisessä biologiassa, molekyylien havaitsemisessa, diagnostiikassa ja biosensoreina.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa arvioida erilaisten omiikoiden soveltuvuutta tutkimuskysymyksiin

- ymmärtää omiikkatutkimuksen ja geneettisten tekniikoiden työvaiheita ja rajoitteita

- ymmärtää mikrobiekologisia vuorovaikutuksia erilaisissa ympäristöissä

- ymmärtää kuinka mikrobeja ja niiden geenejä hyödynnetään ihmisen käytössä 

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

kurssilla jaettava materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luennot, itsenäinen kirjallisuuteen tutustuminen, pienryhmätyöskentely, esseet ja esitelmät
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

esseet ja esitelmät (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus