LNLP1006 Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja kunnon sekä motoriikan mittaaminen (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja motoristen taitojen mittaamisen teoria ja etiikka.

Turvallinen mittaaminen.

Mittaamisen käytännön toteutus ja mittaustulosten tulkinta sekä soveltaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja motoristen taitojen mittauksiin käytetyt yleisimmät menetelmät ja niiden vastuullisen käytön

- hahmottaa mittaustuloksiin vaikuttavia tekijöitä

Oppimateriaalit

Luentomoniste lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja motoristen taitojen mittaamisesta.


Corder K, ym. Assessment of physical activity in youth. J Appl Physiol 2008;105:977–987.

Armstrong & Welsman. Clarity and Confusion in the Development of Youth Aerobic Fitness. Front Physiol 2019;10:979.

Lintu, N, ym. Lasten ja nuorten kestävyyskunto. Liikunta ja tiede 2018;55:36-43.

http://www.valmennustaito.info/taito/ktk-testi/

https://www.oph.fi/fi/move

https://www.lts.fi/media/lts_kuntotestaus/kuntotestauksen_hyvat_kaytannot-2010.pdf


Oheiskirjallisuus:

Keskinen K, ym. Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Helsinki. Liikuntatieteellinen seura. 2018. Sivut 247–248, 250–285.

- Koulun kuntotestit

- KTK-testit

- Move! – fyysisen toimintakyvyn mittausjärjestelmä.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100% Reaaliaikainen lähiopetus hyv / hyl
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta