LNLP1002 Lasten ja nuorten liikuntaharjoittelu ja sen vaikutukset (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Lasten ja nuorten harjoittelun fysiologiset perusteet ja liikkujaksi ja urheilijaksi kasvamisen yleisimmät mallit.

Yksittäisen liikuntakerran ja säännöllisen liikuntaharjoittelun vaikutukset fyysiseen kuntoon, hengitys- ja verenkiertoelimistöön, rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan, hermolihasjärjestelmään, hormonipitoisuuksiin ja kehon koostumukseen.

Liikuntaharjoittelun vaikutukset lasten ja nuorten hengitys- ja verenkiertoelimistöön, kehon koostumukseen, motorisiin taitoihin ja fyysiseen kuntoon.

Liikunta ja fysiologinen ja psykologinen kokonaiskuormitus ja kokonaiskuormituksen arviointi.

Liikunnan vaikutukset kasvuun, kypsymiseen ja kehitykseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa kuvata liikuntaharjoittelun perusperiaatteita ja eroja lasten liikuntaharjoitteluun

- tuntee liikunnan aiheuttamat muutokset eri elinjärjestelmissä, elinjärjestelmien säätelyssä ja niiden toiminnoissa

- hahmottaa liikunnan, kasvun ja kypsymisen merkityksen harjoittelun vaikutuksiin

tietää kuinka lasten liikuntaharjoittelun kokonaiskuormitus syntyy

Oppimateriaalit

Luentomoniste lasten ja nuorten fyysisen kunnon, motoristen taitojen ja toimintakyvyn mittaamisesta.

Kirjallisuus

  • Haapala & Ihalainen. Fysiologiset vasteet liikuntaan lapsilla ja nuorilla. Liikunta & Tiede 2018;56:44–48. Laukkanen A, ym. Motoristen taitojen ja lihasvoiman vuorovaikutus lapsuudessa ja nuoruudessa. Liikunta & Tiede 2018;56:30–33.
  • Sääkslahti A, ym. Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille. Helsinki. Opetus- ja kulttuuriminiteriön julkaisuja 2016:22. Sivut 32–35.
  • Lloyd RS & Oliver JL. The youth physical development model: a new approach to long-term athletic development. Strength and Conditioning Journal 2012;34:61–69.
  • Armstrong N & Barker AR. Endurance Training and Elite Young Athletes. Med Sport Sci 2011;56:59–83.
  • Meyer ym. When to initiate integrative neuromuscular training to reduce sports-related injuries and enhance health in youth? Curr Sports Med Rep. 2011;10:155-66.
  • Stricker ym. Resistance training for children and adolescents. Pediatrics 2020; 145 (6) e20201011 020

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta