LNLP1001 Kasvun, kypsymisen ja kehityksen rooli lasten ja nuorten liikunnassa (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Kasvun, biologisen kypsymisen ja psykososiaalisen kehityksen perusteet sikiöaikana, varhaislapsuudessa, keskilapsuudessa, nuoruudessa ja nuorena aikuisena sekä niiden arvioiminen.

Motoristen taitojen, fyysisen kunnon ja kehon koostumuksen kehitys lapsuudesta aikuisuuteen.

Kasvun ja kypsymisen häiriöt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää ja osaa kuvata fyysisen kasvun, biologisen kypsymisen sekä psykososiaalisen kehityksen muutoksia lapsuudesta aikuisuuteen

- osaa kuvata pääpiirteittäin kasvun vaiheet painon, pituuden, kehon koostumuksen, kehon mittasuhteiden osalta sekä motorisen kehityksen ja fyysisen kunnon muutokset lapsuudesta aikuisuuteen

- ymmärtää miten biologinen kypsyminen eroaa kasvusta ja kronologisesta iästä sekä kuvata yleisimmin käytettyjä menetelmiä biologisen iän arviointiin lapsilla ja nuorilla. Lisäksi opiskelija ymmärtää miten biologinen kypsyminen ja fyysinen kasvu ovat liitoksissa toisiinsa.

osaa kuvata miten sosiaalinen ja psykologinen kehitys muuttuu kasvun ja kehityksen aikana ja miten ne nivoutuvat fyysisiin ja biologisiin muutoksiin.

Lisätietoja

Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä muille Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuuden opintojaksoille osallistumiselle, lukuun ottamatta opintojaksoa Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys.

Kirjallisuus

 • Savinainen S, ym. Kasvu, sukupuolinen kypsyminen ja kehitys sekä niiden merkitys liikuntatieteissä. Liikunta & Tiede 2018;56:22–29.
 • Ikäheimo TM, ym. Lasten liikkuminen kylmässä ja kuumassa – lämmönsäätelyn erityispiirteitä. Liikunta & tiede 2018;56:51–55.
 • Keskinen P. Koululaisen pituuskasvun ja puberteettikehityksen arvioiminen. Suomen Lääkärilehti 2014;69:37-41.
 • Laine T. Tytöstä naiseksi – murrosiän normaali kehitys ja tavallisimmat poikkeamat. Duodecim 2005;121:1875–1879.
 • Dunkel L. Viivästynyt murrosiän kehitys. Duodecim 2007;123:231–237.
 • Utriainen P, ym. Ennenaikainen adrenarke. Mitä tehdä, kun lapsen hiki haisee. Suomen Lääkärilehti 2010;65:3875-3880.
 • Armstrong N, ym. Muscle metabolism changes with age and maturation: How do they relate to youth sport performance? Br J Sports Med 2015;49:860–864
 • Bergeron M, ym. International Olympic Committee consensus statement on youth athletic development. Br J Sports Med 2015;49:843–851.
 • Engebretsen L, ym. The International Olympic Committee Consensus Statement on age determination in high-level young athletes. Br J Sports Med 2010;44:476-483.
 • Malina RM, ym. Biological maturation of youth athletes: assessment and implications. Br J Sports Med 2015;49:852–859.
 • Sääkslahti A. Liite 1: Yhteenveto varhaiskasvatusikäisten lasten motorisen kehityksen tukemisesta. Teoksessa Sääkslahti A. Liikunta varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä. PS-kustannus. 2015. sivut 240-267.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja