LNLP1004 Lasten ja nuorten liikuntaepidemiologia (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan määritelmät. Liikuntasuositukset lapsuudessa ja nuoruudessa.

Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden nykytila ja fyysisen aktiivisuuden muutokset.

Lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan eri määritelmät.

- tietää liikuntasuositukset lapsuuden ja nuoruuden eri vaiheissa.

- osaa hahmottaa kriittisesti liikunnan nykytilan ja sen muutokset suhteessa mittausmenetelmien vahvuuksiin ja heikkouksiin.

Oppimateriaalit

Booth ym. Physical activity temporal trends among children and adolescents. J Sci Med Sport 2015;18:418-25.

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21. Sivut 6–40.

Opetusministeriö, Nuori Suomi ry. Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7-18-vuotiaille. Helsinki 2008. Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008.

Rovio ym. Longitudinal Physical Activity Trajectories From Childhood to Adulthood and Their Determinants: The Young Finns Study. Scand J Med Sci Sports 2018;28:1073-1083.

Tremblay MS, ym. Canadian 24-Hour Movement Guidelines for Children and Youth: An Integration of Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Sleep. Appl Physiol Nutr Metab 201641;311-327.

Tremblay MS, ym. Canadian 24-Hour Movement Guidelines for the Early Years (0–4 years): An Integration of Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Sleep. BMC Public Health. 2017;17: 874.

U.S. Department of Health and Human Services. Active Children and Adolescents. Teoksessa Physical Activity Guidelines for Americans. 2nd ed. Sivut 47-54.

WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behavior 2020. Children and adolescents (aged 5-17 years). Sivut 25

WHO Guidelines on physical activity, seentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. Geneva. World Health Organisation. 2019. Sivut 3–16.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Verkkotentti 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkotentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta