LNLP1003 Lasten ja nuorten liikunta ja terveys (4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Kansansairauksien vaaratekijöiden luonnolliset muutokset lapsuudesta aikuisuuteen.

Liikunnan ja liikkumattomuuden välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset kansansairauksien vaaratekijöihin lapsilla ja nuorilla.

Liikunnan terveysvaikutuksia selittävät mekanismit.

Liikunta terveyden edistämisessä ja osana kuntoutustoimintaa pitkäaikaissairailla ja liikuntarajoitteisilla lapsilla ja nuorilla.

Fyysisen kunnon merkitys terveyden mittarina.

Liikunnan turvallisuus ja vasta-aiheet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa hahmottaa liikunnan mahdollisuudet kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa lapsuudesta alkaen

- tuntee liikunnan terveysvaikutusten mekanismeja

- osaa kuvata liikunnan roolia terveyden edistämisessä ja kuntoutuksessa pitkäaikaissairailla ja liikuntarajoitteisilla lapsilla ja nuorilla.

- tietää lasten ja nuorten liikuntaan liittyviä riskejä ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja

Kirjallisuus

  • Haapala EA, ym. Tavoitteena terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy ja kuntoutus. Liikunta & Tiede 2018;56:21–26.
  • Sääkslahti A, ym. Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille. Helsinki. Opetus- ja kulttuuriminiteriön julkaisuja 2016:22. Sivut: 12–18.
  • Lakka TA, ym. Lasten terveyden edistäminen. Teoksessa Näkökulmia terveyden edistämiseen. Toim. Pietilä AM, Terkamo-Moisio A. Publications of the University of Eastern Finland, General Series, no 26, 2019.ss: 133–139
  • van Brussel M, ym. The Utrecht Approach to Exercise in Chronic Childhood Conditions: The Decade in Review. Pediatr Phys Ther 2011;232–14.
  • West SL, ym. Physical activity for children with chronic disease; a narrative review and practical applications. BMC Pediatrics 2019;19:2–18.
  • Bangsbo J, ym. The Copenhagen Consensus Conference 2016:children, youth, and physical activity in schools and during leisure time. Br J Sports Med 2016;50:1177–1178.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:
Ei suoritustapoja