Liikuntafysiologian maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Liikuntatieteiden maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Fysiologia yhdistää molekyylitason mekanismien, solujen välisen kommunikaation, sekä eri kudosten ja koko kehon toiminnan kokonaisvaltaisen tutkimuksen. Liikuntafysiologia tutkii erityyppisten liikuntamuotojen ja myös liikkumattomuuden akuutteja ja pitkäaikaisia vaikutuksia ja niiden taustalla vaikuttavia mekanismeja. Liikuntafysiologisen tutkimuksen ovat myös ne solujen ja kudosten toimintamekanismit, joihin liikunta vaikuttaa.

Liikuntafysiologian maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia osaajia liikuntafysiologian alan vaativiin asiantuntijatehtäviin. Liikuntafysiologian koulutuksessa, joka perustuu alan tuoreimpaan tutkimustietoon, keskeisiä teemoja solu- ja molekyylitasolta koko kehon tasolle ovat: Ihmisen fysiologia levossa ja kuormituksessa, liikunnan tai liikkumattomuuden aiheuttamat adaptaatiot elimistössä, ravinto ja liikunta, sekä liikunta eritysolosuhteissa. Liikuntafysiologian maisteri osaa itsenäisesti toteuttaa korkealaatuisia liikuntafysiologista osaamista edellyttäviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Hän osaa työskennellä yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Maisterin tutkinnon jälkeen työnimikkeitä voivat, valinnaisista opinnoista riippuen, olla mm. valmennuspäällikkö, testauspäällikkö, tutkija, lehtori ja yrittäjä.

Osaamistavoitteet

Liikuntafysiologian maisterioh­jel­man suoritettuaan opiskelija:

Liikuntafysiologian maisterioh­jel­man suoritettuaan opiskelija osaa hakea liikuntafysiologian alan tietoa luotettavista lähteistä ja tehdä niistä synteesiä. Hän kykenee tuottamaan uutta tutkimustietoa ja tulkitsemaan tietoa kriittisesti. Maisteri hallitsee tieteellisen keskustelun alan asiantuntijoiden kanssa kansainvälisellä tasolla. Hän kykenee esittämään ja ymmärrettävästi selittämään liikuntafysiologisia ilmiöitä suullisesti ja kirjallisesti myös englannin kielellä. Hän hallitsee keskeiset liikuntafysiologian tutkimus- ja analysointimenetelmät ja kykenee soveltamaan niitä erilaisissa työtehtävissä. Maisteri hallitsee syvällisesti valitsemansa erikoistumisalan ja sen tutkimus- ja analyysimenetelmiä. Hän osaa tulkita, perustella ja soveltaa mittaustuloksia. Hän osaa työskennellä ryhmässä tavoitteellisesti ja vuorovaikutteisesti, hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen alati muuttuvassa yhteiskunnassa.

Rakenne

Valitse kaikki